Regulamin dla użytkowników systemu kliket.pl

§1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawowe zasady działania aplikacji kliket.pl
 2. Aplikacja kliket.pl służy Organizatorom do przeprowadzania akcji promocyjno-reklamowych i gromadzenia numerów telefonów na listach subskrypcyjnych, natomiast Użytkownikom do korzystania z zorganizowanych akcji promocyjnych oraz otrzymywania od Organizatora dalszych informacji o charakterze informacyjno-reklamowym.
 3. Organizator za pośrednictwem aplikacji organizuje akcje promocyjne w postaci kliketów oraz gromadzi numery telefonów Użytkowników na listach subskrypcyjnych i może na te numery telefonów wysyłać wiadomości tekstowe (SMS) zawierające informacje o charakterze handlowym lub inne informacje.
 4. Użytkownik przekazując za pośrednictwem aplikacji swój numer telefonu oraz wyrażając zgodę na otrzymywanie wiadomości tekstowych (SMS) o charakterze handlowym bierze udział w klikecie utworzonym przez Organizatora, a podany przez niego numer telefonu zostaje zapisany w liście subskrypcyjnej danego Organizatora. Korzystanie przez Użytkownika z aplikacji jest bezpłatne, a udział Użytkownika w danym klikecie wiąże się z otrzymaniem określonej w klikecie promocji, bonifikaty, zniżki, gratisu lub prezentu. Subskrybując swój numer telefonu Użytkownik oprócz możliwości skorzystania z danego kliketu, będzie otrzymywał od Organizatora kliketu informacje o charakterze handlowym w formie wiadomości tekstowych (SMS).

§2. Definicje

Określenia w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. aplikacja – narzędzie za pomocą którego Organizator tworzy akcję promocyjną (kliket),
 2. kliket – rodzaj pojedyńczej akcji promocyjnej zorganizowanej przez Organizatora za pośrednictwem aplikacji,
 3. listy subskrypcyjne – bazy numerów telefonów Użytkowników gromadzone przez Organizatorów,
 4. administrator – właściciel platformy aplikacji kliket.pl,
 5. organizator – podmiot prowadzący działalność gospodarczą organizujący za pośrednictwem aplikacji akcje promocyjne (klikety),
 6. użytkownik – osoba korzystająca z aplikacji w celu wzięcia udziału w akcji promocyjnej (klikecie).

§3. Administrator

 1. Administratorem jest „youngmedia” spółka cywilna Rafał Rakoczy, Jarosław Jopek z siedzibą w Tychach (43 – 100) przy ul. Fabrycznej 45, NIP: 6462459670
 2. Administrator posiada pełnię praw autorskich i jest wyłącznym właścicielem aplikacji kliket.pl.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Organizatorów. W szczególności administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. stworzone przez Organizatorów klikety,
  2. realizację kliketów przez Organizatorów,
  3. treść przesyłanych przez Organizatorów wiadomość tekstowych (SMS).
 4. Administrator odpowiada jedynie za należyte funkcjonowanie aplikacji od strony technicznej z wyłączeniem sytuacji w których nie ponosi winy za działania lub zaniechania osób trzecich, a w szczególności za niezgodne z prawem działania osób trzecich polegające na umyślnym złamaniu zabezpieczeń w celu uszkodzenia aplikacji, kradzieży danych lub spowodowaniu innych szkód.
 5. Administrator nie odpowiada również za awarię aplikacji spowodowaną siłą wyższą lub wskutek zdarzeń losowych.
 6. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu: 502 678 564

§4. Użytkownik

 1. Użytkownik, aby skorzystać z aplikacji musi:
  1. mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. posiadać urządzenie o odpowiednich parametrach technicznych, zdolne m.in. do korzystania z przeglądarki internetowej, wyświetlenia kliketu, wpisania odpowiednich danych i połączenia z Internetem,
  3. dysponować aktywnym numerem telefonu sieci ruchomej (komórkowej) składającego się z 9 cyfr,
  4. posiadać telefon komórkowy umożliwiający odbiór wiadomości tekstowych (SMS).
 2. Korzystanie przez Użytkownika z aplikacji jest bezpłatne. Dotyczy to w szczególności:
  1. udziału Użytkownika w kliketach poprzez podanie swojego numeru telefonu,
  2. otrzymywania wiadomości tekstowych (SMS) od Organizatora,
  3. usuwania podanego przez Użytkownika numeru telefonu z list subskrypcyjnych Organizatorów.
 3. Użytkownik za pomocą aplikacji może:
  1. sprawdzić w jakich listach subskrypcyjnych zapisany jest jego numer telefonu,
  2. w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości tekstowych (SMS) i usunąć podany przez siebie numer telefonu z listy subskrypcyjnej danego Organizatora lub ze wszystkich list na których numer telefonu Użytkownika był zapisany.
 4. Każde naruszenie postanowień niniejszego regulaminu przez Organizatora Użytkownik zobowiązuje się zgłosić Administratorowi.

§5. Organizator

 1. Organizatorem może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą zgodną z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa oraz wpisany i ujawniony we właściwych rejestrach przedsiębiorców.
 2. Organizator, który korzysta z aplikacji i organizuje klikety zobowiązany jest do:
  1. podania wszelkich informacji umożliwiających jednoznaczną identyfikację Organizatora z uwzględnieniem w szczególności nazwy lub firmy przedsiębiorstwa, adresu siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, numerów NIP, REGON, KRS oraz PESEL (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu),
  2. wskazania aktualnych adresu e – mail oraz numeru telefonu kontaktowego,
  3. zapoznania się i wyrażenia zgody na brzmienie niniejszego regulaminu,
  4. zapoznania się i wyrażenia zgody na brzmienie regulaminu dla Organizatorów.
 3. Organizator w związku z utworzeniem kliketu przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za treść kliketu oraz wywiązanie się wobec Użytkownika z określonego w klikecie świadczenia.
 4. Organizator zobowiązuje się do nieudostępniania numerów telefonów Użytkowników znajdujących się na liście subskrypcyjnej Organizatora osobom trzecim w celach niezwiązanych z realizacją zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie wiążącym Organizatora oraz Administratora.
 5. Organizator nie może wysyłać na zgromadzone w liście subskrypcyjnej numery telefonów wiadomości tekstowych (SMS) o charakterze wulgarnym, bądź obraźliwym, a także wiadomości reklamujących usługi bądź towary zabronione przepisami prawa lub pozostające w sprzeczności z dobrym smakiem lub zasadami współżycia społecznego.
 6. Organizator nie może żądać ani pobierać od Użytkowników świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych w związku z realizacją przez Użytkownika kliketu.
 7. Pobieranie przez Organizatora innych danych personalnych Użytkowników za pośrednictwem aplikacji jest zabronione. Zabronione jest również warunkowanie spełnienia świadczenia określonego w klikecie od podania przez Użytkownika swoich danych osobowych lub innych informacji pozwalających na jego pośrednią lub bezpośrednią identyfikację.
 8. Treść postanowień uregulowanych w niniejszym paragrafie nie stoi w sprzeczności z postanowieniami szczególnymi, regulującymi zasady współpracy Administratora z Organizatorem.

§6. Klikety

 1. Utworzony kliket powinien zawierać następujące informacje:
  1. podstawową informację o jego Organizatorze,
  2. o rodzaju promocji, bonifikaty, zniżki, gratisu lub prezentu jaki Użytkownik uzyska realizując kliket,
  3. w jaki sposób należy kliket zrealizować,
  4. o miejscu i czasie w którym można kliket zrealizować,
 2. Każdy kliket posiada swój własny adres www.
 3. Użytkownik wyrażający wolę skorzystania z kliketu zobowiązany jest każdorazowo do:
  1. wpisania we wskazaną rubrukę swojego numeru telefonu komórkowego (sieci ruchomej) składającego się z 9 cyfr,
  2. wyrażenia zgody, poprzez zaznaczenie określonego pola na otrzymanie od Organizatora promocji, bonifikaty, zniżki, gratisu lub prezentu,
  3. wyrażenia zgody, poprzez zaznaczenie określonego pola, na dopisanie podanego przez siebie numeru telefonu do listy subskrypcyjnej Organizatora oraz otrzymywanie od Organizatora na ten numer telefonu wiadomości tekstowych (SMS) zawierających informacje handlowe lub inne informacje o charakterze reklamowym,
  4. potwierdzenia zapoznania się i wyrażenia zgody na brzmienie niniejszego regulaminu poprzez zaznaczenie określonego pola,
  5. zrealizowania kliketu w miejscu i czasie określonym przez Organizatora w klikecie.
 4. Z uwzględnieniem postanowień poprzedzających procedura realizacji kliketu wygląda następująco:
  1. Użytkownik musi wpisać swój numer telefonu w przewidzianej do tego rubryce oraz zakreślić wymagane pola udzielenia zgody oraz potwierdzenia zapoznania się i akceptacji regulaminu,
  2. po właściwym uzupełniniu i zakreśleniu wymaganych pól oraz przejściu do następnej strony, Użytkownik na wskazany przez siebie numer otrzyma wiadomość tekstową (SMS) z kodem weryfikacyjnym,
  3. prawidłowe wprowadzenie i zatwierdzenie kodu weryfikującego aktywuje kliketa, powoduje zapisanie numeru telefonu Użytkownika w liście subskrypcyjnej Organizatora i potwierdza wolę Użytkownika do otrzymania przewidzianego w klikecie świadczenia,
  4. uzyskanie świadczenia przez Użytkownika możliwe jest po sprawdzeniu aktywności kliketa w sposób określony przez Organizatora w klikecie,
  5. przed spełnieniem świadczenia, kliket należy skasować klikając w „Zrealizuj kliket”,
  6. po skasowaniu kliket pozostaje aktywny jeszcze przez 15 sekund, po upływie tego czasu kliket bezpowrotnie wygasa i nie może zostać zrealizowany.
 5. Uczestnik może tylko raz skorzystać z danego kliketu.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie sporne kwestie dotyczące realizacji kliketów Użytkownicy powinni rozwiązywać bezpośrednio z Organizatorami.
 2. W przypadku zaistnienia sytuacji spornej Administrator na prośbę Użytkownika udzieli mu wszystkich informacji jakie posiada o Organizatorze.
 3. Organizator powinien dążyć do polubownego rozwiązania wszelkich sporów z Użytkownikami.
 4. Wszelkie problemy z działaniem aplikacji należy zgłaszać na adres e-mail: [email protected]
 5. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia błędów na stronie aplikacji oraz stronach poszczególnych kliketów. Administrator może ponadto zarządzać przerwy w działaniu aplikacji w celach związanych z konserwacją lub wprowadzaniem modyfikacji.
 6. Z uwagi na fakt, iż przedmiotem świadczenia każdego kliketu mogą być jedynie świadczenia promocyjne o charakterze bezpłatnym niniejszy regulamin nie zawiera postanowień w zakresie reklamacji oraz rękojmi za wady fizyczne produktu.
 7. Jeżeli postanowienia niniejszego regulaminu są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub regulamin zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień regulaminu. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co zostało wcześniej ustalone albo temu, co by zostało ustalone, gdyby określono takie postanowienie, pod warunkiem, że jeżeli całość regulaminu bez nieważnych albo nieskutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść.
 8. W razie wątpliwości niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany.
 9. Administrator zastrzega możliwość jednostronnej zmiany treści niniejszego regulaminu. Wersją obowiązującą dla Użytkownika jest wyłącznie ta wersja regulaminu, na którą Użytkownik wyraził zgodę podczas ostatniego udziału w klikecie.